16, 2019:. .,
,
.
. - ,
-
1

-
() - (1842-1911)
.
. ,

,

2
3 () - , , (1666-1740)

- .,


,
4
-
5 . .
.
6


: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

:
-
.

Copyright (c) 2019 RabotnoVreme.Net.
, :